Lục Nam (Bắc Giang): Tăng tốc về đích trong xây dựng nông thôn mới

Là huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) áp dụng theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025, huyện Lục Nam đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc về đích trong xây dựng NTM trên địa bàn trong năm 2023.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Xác định xây dựng huyện đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Lục Nam đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 14/3/2022 về việc lãnh đạo, chỉ đạo huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện NTM. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh; tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lục Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025. Vận động xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xây dựng huyện NTM.

1
Mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới tại xã Khám Lạng, huyện Lục Nam

Bên cạnh đó, huyện đã ban hành chủ trương hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu (huyện hỗ trợ 2,5 tỷ đồng/xã đạt NTM, 2 – 4,5 tỷ đồng/xã đạt NTM nâng cao). Các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng NTM được quan tâm triển khai, phổ biến sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng về nội dung, phong phú, sáng tạo về hình thức để cán bộ, Nhân dân nhận thức sâu sắc về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM. Chương trình MTQG xây dựng NTM được đưa vào chủ đề năm, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm…

Đến hết tháng 07/2023, 23/23 xã trong huyện được công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 03 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 02 đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng huyện NTM trong năm 2023. Nhờ phong trào xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển, giáo dục, y tế được quan tâm; công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc về đích trong xây dựng NTM

Theo lãnh đạo huyện Lục Nam, các xã đã đạt chuẩn NTM/nâng cao theo Bộ tiêu chí xã NTM/nâng cao giai đoạn 2016- 2020 còn gặp khó khăn khi thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí như nước sạch nông thôn, dụng cụ thể thao công cộng, sổ khám chữa bệnh điện tử, khám chữa bệnh từ xa cho nhân dân, chuẩn tiếp cận pháp luật… do điều kiện, nguồn lực của các xã còn hạn chế.

Đối với thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM còn khó khăn khi triển khai hoàn thiện một số chỉ tiêu. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 cụm công nghiệp (CCN) (CCN Đồi Ngô; CCN Già Khê) đến nay chưa lập được thủ tục về môi trường dẫn đến khó khăn trong thực hiện chi tiêu 7.5 về thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, huyện vẫn còn một số điểm tồn lưu rác thải, chưa đảm bảo chỉ tiêu 8.4  về cảnh quan, không gian đảm bảo sáng – xanh – sạch- đẹp, an toàn.

Vấn đề nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa trong doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để thực hiện đạt được các mục tiêu, tiêu chí còn hạn chế. Hàng năm UBND huyện đều quan tâm hỗ trợ các xã trang bị thiết chế văn hoá cho nhà văn hoá của các thôn, tuy nhiên đa số nhà văn hoá thôn của các xã vẫn còn thiếu chưa đảm bảo theo quy định.

Phấn đấu về đích trong xây dựng huyện NTM năm 2023, trong những tháng cuối năm, huyện Lục Nam tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng huyện Lục Nam đạt chuẩn NTM. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đến nay còn khó khăn, đồng thời thiết lập, hoàn thành hồ sơ chứng minh tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, xong trong Quý III năm 2023.

2
Huyện Lục Nam phấn đấu về đích trong xây dựng huyện NTM năm 2023

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã đã về đích NTM/nâng cao tiếp tục rà soát, lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo quy định. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền các hộ dân trồng cây xanh, phân loại rác để tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của huyện Lục Nam; phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác hỗ trợ huyện Lục Nam thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.