Làm nông nghiệp bền vững nhờ kỹ thuật chăn nuôi tuần hoàn

Những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Bắc Giang có diện tích sản xuất nông nghiệp gần 180 nghìn ha/năm. Mỗi năm, tổng lượng chất thải, phế phụ phẩm chăn nuôi, trồng trọt lên tới hàng triệu tấn, đây là nguồn nguyên liệu có thể tái tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc áp dụng kinh tế nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi phù hợp, đang được nhân rộng.