Thanh Hóa chi hơn 13,5 tỷ đồng thực hiện chương trình khuyến nông năm 2024

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông năm 2024. Chương trình có tổng kinh phí dự kiến hơn 13,5 tỷ đồng.

Chương trình có tổng kinh phí dự kiến 13,543 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2024; vốn đối ứng của người dân tham gia mô hình, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 9.479 triệu đồng, đối ứng của người dân tham gia mô hình 4.064 triệu đồng.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 – 2025, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tiến tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến bộ mới, công nghệ mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Về mục tiêu cụ thể, đối với công tác thông tin tuyên truyền, sẽ xây dựng và phát sóng 129 chuyên mục khuyến nông, 15 bản tin trên chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; xuất bản 3.000 cuốn nông lịch; 4 số tập san thông tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 5.645 tờ poster về hướng dẫn khoa học kỹ thuật; xây dựng 2 bộ phim khoa học kỹ thuật; tổ chức 19 cuộc hội thảo đầu bờ nhân rộng mô hình; 3 diễn đàn Khuyến nông – Nông nghiệp.

Đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và tập huấn, sẽ tổ chức 18 lớp bồi dưỡng tập huấn và đào tạo cho khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân; 10 lớp tập huấn FFS cho cộng tác viên khuyến nông và nông dân tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ, công nghệ thông tin; bổ sung, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới áp dụng trong sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản… cho khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân; đào tạo huấn luyện kỹ thuật theo phương pháp FFS trên cây lúa, ớt, ngô, khoai tây (cây lúa: 4 lớp; cây ớt: 2 lớp; cây ngô: 2 lớp; khoai tây: 2 lớp) cho nông dân tại các địa phương trong tỉnh theo chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây trồng giúp cho học viên nắm chắc về lý thuyết và vận dụng thành thạo vào sản xuất.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu xây dựng và nhân rộng 23 loại mô hình trình diễn khuyến nông về lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.

UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về nghiệp vụ để các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Chương trình khuyến nông tỉnh Thanh Hóa năm 2024, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động theo dõi, hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của các đơn vị theo quy định.