TP. Hồ Chí Minh: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh vừa có thông tin liên quan đến một số nội dung Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh, chính sách này nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tạo kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Theo đó, nội dung quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp (sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp) trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể là nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là nông dân).

Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cá nhân). Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã), doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện quy định này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về nội dung và mức hỗ trợ.

Theo đó, đối với việc hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, sẽ chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu đ