Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi vịt trên sàn lưới

Mô hình nuôi vịt áp dụng công nghệ làm sàn lưới tuy mới được triển khai 2 năm nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống. Trừ tất cả các khoản chi phí, lợi nhuận thu về từ 30-40 triệu đồng. Cùng xem video giới thiệu mô hình sau đây.