Thăm vườn bưởi da xanh trái vụ ở miền bắc

Không chỉ được trồng tại miền Tây, hiện bưởi da xanh đã được trồng thành công tại miền Bắc. Để nâng cao hiệu quả, nhiều nông hộ miền Bắc cũng đã điều chỉnh cho quả ra trái vụ theo ý muốn.