Phòng trừ sùng đục gốc trên cây điều vào mùa mưa

Để phòng trừ sùng đục gốc hại điều, dùng vôi rắc xung quanh gốc hoặc quét vôi lên để phòng sùng đẻ trứng hoặc có thể dùng biện pháp hóa học. Xem chi tiết video dưới đây.