Hiện nay, bệnh khảm lá sắn đang lây lan nhanh, cần làm gì để phòng bệnh

Bệnh khảm lá sắn chưa có thuốc phòng trị, cây sắn bị bệnh khảm lá có rễ kém phát triển, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng sắn. Biện phát tốt nhất là sử dụng hom giống sạch bệnh để trồng và tiêu hủy nguồn bệnh, bà con tuyệt đối không được để giống từ những khu vực đã bị nhiễm bệnh cho vụ sau; tiến hành thu gom toàn tàn dư, cây sắn còn từ vụ trước trên các bờ thửa, hàng rào đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh.