Sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ

Các hộ trực tiếp tham gia mô hình được hưởng 50% giống, 50% vật tư phân bón và được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo tổng kết, nhân rộng mô hình.

Vụ xuân 2019, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện Quảng Xương, Nông Cống và Hoằng Hóa triển khai mô hình “Sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm” với quy mô 60 ha (20 ha/điểm), 240 hộ tham gia (80 hộ/điểm).

Việc thực hiện mô hình nhằm mục đích sản xuất lúa gạo tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, thân thiện môi trường, tiến tới một nền nông nghiệp sạch, an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa.

Đồng thời, giúp người dân thay đổi nhận thức, tập quán canh tác cũ và nắm bắt được quy trình sản suất, quen dần với việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tạo được chuỗi liên kết giữa sản xuất – tiêu thụ hàng hóa gắn với phương thức sản xuất có bao tiêu sản phẩm, có trách nhiệm với sản phẩm của mình làm ra.

Các hộ trực tiếp tham gia mô hình được hưởng 50% giống, 50% vật tư phân bón và được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo tổng kết, nhân rộng mô hình. Đến nay, mô hình đã tổ chức họp dân, lựa chọn hộ, chọn điểm, cấp phát giống, phân bón cho bà con. 100% diện tích tại mô hình đã gieo cấy xong, bà con đang tích cực chăm sóc, bón phân thúc đợt 1.

Cán bộ khuyến nông đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn bà con thường xuyên thăm đồng, theo dõi sự sinh trưởng phát triển của cây lúa, phát hiện sớm sâu bệnh hại để có biện pháp tác động kịp thời.