Quy định về lưu hành thức ăn thủy sản

Theo một số quy định mới, từ ngày 1/1/2020, tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong NTTS tại Việt Nam cần thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm.

Tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản ban hành ngày 20/5/2017, các điều kiện để thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam được quy định như sau:

– Phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Phải công bố hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có);

– Mỗi sản phẩm thức ăn thủy sản có một tiêu chuẩn chất lượng được công bố chỉ được đặt 1 tên thương mại tương ứng;

– Trường hợp thức ăn thủy sản mới: Sau khi có quyết định công nhận của Bộ NN&PTNT, nếu lưu hành tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân phải tiến hành thực hiện công bố tiêu chuẩn và được phép sử dụng các kết quả thử nghiệm trong hồ sơ công nhận thức ăn thủy sản mới cho hoạt động công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc công bố hợp quy;

– Thức ăn thủy sản sản xuất để tiêu thụ nội bộ hoặc theo tập quán không phải thực hiện đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nhưng phải đáp ứng các quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

– Bộ NN&PTNT công bố sản phẩm thức ăn thủy sản theo tập quán được phép lưu hành tại Việt Nam, trong đó đưa ra những quy định về mức chất lượng tối thiểu và các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có) để áp dụng trong sản xuất.

Tại Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản (ban hành ngày 7/8/2019), Bộ NN&PTNT đưa ra 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

– QCVN 02-31-1 : 2019/BNNPTNT: Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp;

– QCVN 02-31-2 : 2019/BNNPTNT: Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung;

– QCVN 02-31-3 : 2019/BNNPTNT: Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi sống.

Các quy chuẩn này quy định chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn hỗn hợp, bổ sung và tươi sống dùng trong NTTS; Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong NTTS tại Việt Nam cần thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm tại thời điểm Thông tư có hiệu lực.