Nuôi thủy sản bằng mô hình VietGAP cho thu lợi nhuận cao

Những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ các hợp tác xã làm lồng nuôi cá trên sông, đồng thời hướng dẫn người nuôi áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn VietGAP vào quá trình nuôi cá lồng và nuôi cá trong ao đất. Nhờ sự hợp tác, liên kết chăn nuôi thủy sản theo VietGAP mà đến nay các hộ thành viên của HTX có doanh thu bình quân hơn 300 triệu đồng/năm, cá biệt có những hộ đạt 700 triệu đồng/năm.