Quy định quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, thay thế Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

quy trinh nuoi ca tra

Ảnh minh họa

Theo đó, điều kiện nuôi cá Tra thương phẩm được quy định: Có địa điểm, diện tích nuôi cá Tra phù hợp với quy hoạch về sử dụng đất của UBND cấp tỉnh; Có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về nuôi cá Tra thương phẩm; có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải, bùn thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y. Đáp ứng các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và có Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra theo quy định.

Về điều kiện chế biến cá Tra, các cơ sở chế biến cá Tra cần đáp ứng các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Điều 21 của Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, đồng thời cũng cần đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản. Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và có hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng các quy định của pháp luật và đảm bảo khả năng truy xuất đến cơ sở nuôi.

Về điều kiện chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cá Tra, cá Tra nguyên liệu dùng để chế biến phải được nuôi từ cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này. Sản phẩm cá Tra phải đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, an toàn thực phẩm. Việc ghi nhãn sản phẩm cá Tra phải tuân thủ quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm đã qua chế biến.

Về điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá Tra, sản phẩm cá Tra xuất khẩu phải được chế biến từ cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này. Trường hợp tổ chức, cá nhân xuất khẩu sản phẩm cá Tra không có cơ sở chế biến đáp ứng các điều kiện quy định, phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Có hợp đồng mua sản phẩm cá Tra được chế biến tại cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này; Có hợp đồng gia công, chế biến với chủ sở hữu cơ sở chế biến đáp ứng quy định tại Nghị định này.

Bên cạnh đó, sản phẩm cá Tra xuất khẩu phải đáp ứng các quy định tại Nghị định này và quy định của quốc gia nhập khẩu. Trường hợp quốc gia nhập khẩu có quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì áp dụng theo quy định của quốc gia nhập khẩu. Ngoài ra, trình tự, thủ tục hải quan đối với sản phẩm cá Tra xuất khẩu thực hiện theo quy định của Luật hải quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Theo Tổng cục Thủy sản