Một số kinh nghiệm sử dụng phân bón cho cây Táo sai quả

Táo có thể nhân giống bằng hạt, cắm hom, chiết và ghép. Nhân giống bằng hạt biến dị nhiều nên chỉ dùng làm gốc ghép, phổ biến hiện nay là ghép mắt, ghép áp. Nên dùng táo chua làm gốc ghép. Thời vụ trồng: từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau (các tỉnh phía Bắc) và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 8 (các tỉnh phía Nam).