Dự thảo quy định về khu sử dụng biển

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Nghị định 51 của Chính phủ quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó đã hướng dẫn một số quy định về giao, gia hạn, trả lại khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, thu hồi khu vực biển đã được giao để NTTS.

Dự thảo Nghị định sẽ có những nội dung chủ yếu như: Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định được xác định trong Luật Thủy sản, Luật Biển Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Quy định một số nội dung về phương pháp xác định, quy trình thẩm định để ban hành khung giá tiền sử dụng khu vực biển để NTTS; Thế chấp và trình tự thực hiện thế chấp giá trị quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển để NTTS; Cho thuê khu vực biển để NTTS; Chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển để NTTS; Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển.