Lợi ích lớn từ canh tác an toàn sinh học

Tại Việt Nam, những năm gần đây, vấn đề sức khỏe thực vật ngày càng được quan tâm, bằng chứng là việc chuyển hướng sang canh tác an toàn sinh học, sử dụng các loại sinh vật có ích để ức chế sinh vật gây hại, không lạm dụng phân bón, thuốc hóa học ngày càng được nông dân, doanh nghiệp chú trọng hơn.